สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พีรวัส สุขจิต


วรพงศ์ สุวรรณเจดีย์


นิวัฒน์ ประสม


สุนิตา บุตดาวงศ์


กาญติมา นางแย้ม


มานัส เปรมสุข