โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

อัมพร วัดพ่วง